Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (OP)
obchodní společnosti High Life s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.grilcentrumweber.cz .
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost High Life s.r.o., IČ: 26470276, DIČ: CZ26470276, se sídlem Květoslava Mašity 302, Všenory, 252 31, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod  spisovou značkou C 84322 (dále jen „Prodávající“) a na druhé straně je kupující (dále jen „Kupující“) a společně také jen jako „Smluvní strany“.

Vymezení pojmů
Celková cena – platby za dodání Zboží (dopravu Zboží), ostatní služby a případné další poplatky nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány zvlášť a cena Zboží se o ně navyšuje o čemž je Kupující před Potvrzením objednávky informován a jejich součet pak tvoří Celkovou cenu, kterou je Kupující povinen uhradit po uzavření Smlouvy. 
Cena – finanční částka vyjadřující hodnotu nabízeného zboží, které je uvedena na Eshopu Prodávajícího.
Eshop prodávajícího – forma obchodu vykonávaného prostřednictvím internetu; webové rozhraní na adrese www.grilcentrumweber.cz sloužící Prodávajícímu k vystavení, nabídce, zprostředkování, realizaci a evidenci plateb a prodeji jím nabízeného zboží a služeb.
Kupující – osoba nakupující na Eshopu Prodávajícího.
Kupující spotřebitel – Kupující, který je zároveň ve smyslu §419 občanského zákoníku spotřebitelem.
Kupující podnikatel – Kupující, který je zároveň ve smyslu §421, §421 a §422 občanského zákoníku podnikatelem.
Objednávka – Neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy s Prodávajícím.
Písemná forma – písemnou formou se rozumí prostřednictvím emailové komunikace zaslané Kupujícím a prokazatelně doručené na emailový účet uvedený v kontaktních údajích elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.grilcentrumweber.cz a dále zaslané Prodávajícím na elektronickou (emailovou) adresu Kupujícího poskytnutou Kupujícím v souladu s těmito OP. 
Potvrzení o přijetí reklamace – Prodávající je povinen písemně Kupujícímu potvrdit, že eviduje jeho reklamaci, a to do tří pracovních (3) dnů ode dne přijetí oznámení vady (reklamaci). V Potvrzení o přijetí reklamace Prodávající uvede, kdy reklamaci obdržel a také předpokládanou dobu vyřízení reklamace. Prodávající se vždy snaží reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, v rámci platných legislativních předpisů tak musí učinit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne obdržení reklamace. 
Potvrzení objednávky – Potvrzení o přijetí Objednávky vydávané Prodávajícím Kupujícímu.
Prodávající – společnost High Life s.r.o., IČ: 26470276, DIČ: CZ26470276, se sídlem Květoslava Mašity 302, Všenory, 252 31, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod  spisovou značkou C 84322.
Registrovaný zákazník – způsob tvorby objednávky je totožný pro registrovaného i neregistrovaného zákazníka, výhodou registrace však je skutečnost, že Registrovaný zákazník nemusí při každé objednávce / nákupu vyplňovat své osobní údaje. Musí je pouze zkontrolovat co do jejich správnosti, úplnosti a pravdivosti.
Smlouva – projev vůle obou smluvních stran jímž se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, jež je předmětem koupě a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že za Zboží zaplatí sjednanou celkovou cenu a převezme jej.
Uživatelské jméno a heslo – unikátní, uživatelem při registraci do Uživatelského účtu zvolené identifikační údaje sloužící pro opakovaný přístup do Eshopu Prodávajícího.
Uživatelský účet – je účet zřízený na Eshopu za účelem uchování Kupujícím zadaných údajů, který slouží především ke zvýšení uživatelského komfortu Kupujícího v případě opakovaných nákupů na Eshopu, uchovávání Kupujícím uzavřených smluv a informací o objednaném Zboží.
Zboží / Předmět smlouvy – vše, co je Prodávajícím vystaveno a nabízeno prostřednictvím Eshopu ke koupi.

Všeobecná ustanovení
Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro Kupujícího i Prodávajícího závazné a blíže vymezují a upřesňují jejich práva a povinnosti. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.
Kupující učiněním objednávky prostřednictvím Eshopu prodávajícího akceptuje tyto Obchodní podmínky v platné verzi.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, registrovaných značek, firemních log Prodávajícího nebo třetích stran jejichž produkty a služby Prodávající prodává či využívá k realizaci obchodu prostřednictvím internetu.
Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškeré informace správné a pravdivé. Prodávající tak bude veškeré poskytnuté informace považovat za správné a pravdivé.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese a nemůže nést jakékoli záruky a/či důsledky za nedoručení Písemné komunikace vinou selhání Komunikačních prostředků na straně Kupujícího (například nedoručení Písemné komunikace od Prodávajícího Kupujícímu kvůli nevhodně nastavené antispamové ochraně apod.).
Uzavření smlouvy
Uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné pouze v Českém jazyce.
Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl jsou správné, úplné a pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (zejména za přístup k internetu). Odesláním Objednávky souhlasí Kupující s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, aby Kupující na e-shopu vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu označí Kupující Zboží, o jehož nákup má zájem tlačítkem s ikonou nákupního košíku );
Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby, celkové ceně a požadovaném způsobu doručení, přičemž tyto informace budou v rámci návrhu Objednávky vytvořeny na základě informací zadaných Kupujícím automaticky v prostředí e-shopu;
Identifikační a kontaktní údaje sloužící zejména k tomu, aby Prodávající byl schopen Kupujícímu doručit zboží, zejména, ale nikoli výlučně tedy Jméno, Příjmení, Adresu, Telefonní číslo, emailovou adresu;
V případě, ze Prodávající bude na základě takové Smlouvy dodávat zboží Opakovaně také informaci o tom do kdy tak bude Prodávající vůči Kupujícímu činit.
Po celou dobu nákupního procesu (až do okamžiku závazného objednání) může Kupující měnit a kontrolovat veškeré vložené údaje. K potvrzení objednávky ze strany Kupujícího dochází v okamžiku potvrzení objednávky = stiskem tlačítka „Závazně objednat“. Před stiskem tlačítka Závazně objednat musí Kupující zatržením souhlasu potvrdit, že se seznámil a souhlasí s těmito podmínkami v platném znění, neboť v jakémkoli jiném případě nelze dokončit objednávku ze strany Kupujícího. V okamžiku závazného objednání stiskem tlačítka „Závazně objednat“ jsou rovněž veškerá vložená data předána ve formě závazné objednávky Prodávajícímu a Prodávajícímu vznikají s plněním Objednávky náklady.
Kupujícímu je jeho objednávka potvrzena emailovou zprávou odeslanou na emailovou adresu Kupujícího, kterou Prodávajícímu sdělil dle Čl. 2 této Smlouvy. Součástí potvrzení je shrnutí objednávky provedené na eshopu Prodávajícího Kupujícím. 
Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to na základě platného znění těchto Obchodních podmínek ke dni uzavření Kupní smlouvy.
V průběhu procesu objednávky může nastat situace, kdy například Kupující poptává větší množství zboží, než má Prodávající skladem k dispozici. V takovém případě Prodávající nejprve o této skutečnosti informuje Kupujícího a teprve ve chvíli, kdy Kupující takovou informaci / nabídku Prodávajícího potvrdí je okamžikem potvrzení uzavřena Smlouva.
Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve porušila Obchodní podmínky Prodávajícího, Smlouvu či je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Prodávajícímu. Prodávající si dále vyhrazuje právo ve výjimečných případech Zboží Kupujícímu nedodat a to zejména v případě, že Eshop uváděl omylem chybné či nestandartní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží u dodavatele dlouhodobě nedostupné. Prodávající se v takových případech zavazuje vrátit Kupujícímu případně již uhrazenou Celkovou cenu Zboží.
V případě, že v rámci Eshopu bude uvedena zjevně chybná cena není Prodávající povinen zboží / předmět smlouvy za takovou cenu dodat a to ani v případě, že Kupující již obdržel Potvrzení objednávky a došlo tak k uzavření Smlouvy. Prodávající o takové situaci Kupujícího bezodkladně písemně vyrozumí a zašle Kupujícímu nabídku na uzavření Smlouvy se správně kalkulovanou a uvedenou cenou. Nová Smlouva na jejímž základě dojde k oboustrannému plnění (tedy úhradě předmětu Smlouvy Kupujícím a dodání předmětu Smlouvy Prodávajícím) je uzavřena potvrzením takové nabídky ze strany Kupujícího písemnou formou. Pokud Kupující takovou nabídku nevyužije ve lhůtě pěti dní od jejího odeslání je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považují zejména situace, kdy cena neodpovídá ceně obvyklé u většiny ostatních prodejců, je posunuta desetinná čárka, chybí, či přebývá číslice apod.
V případě, že dojde k uzavření Smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Celkovou cenu a převzít objednané Zboží.
V případě, že Kupující je Registrovaným zákazníkem a využívá k opakovaným nákup na Eshopu Prodávajícího svůj Uživatelský účet má i v takovém případě povinnost při každém nákupu zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost údajů obsažených v Uživatelském účtu. Prodávající nemůže nést a nenese jakoukoli odpovědnost za případné problémy a škody způsobené uvedením neúplných či nesprávných údajů.
V některých případech může Kupující využít na nákup zboží / služeb slevu. Sleva může být poskytnuta pouze v případě, že Kupující disponuje platným slevovým kódem a tento zadá v rámci návrhu Objednávky dle instrukcí na Eshopu Prodávajícího.
Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Smlouvy a rovněž prohlašuje, že tak také před uzavřením Smlouvy ve vlastním zájmu učinil.

Uživatelský účet
Kupující má možnost především za účelem opakovaných nákupů v Eshopu Prodávajícího si založit Uživatelský účet. 
Uživatelský účet Kupujícího je chráněn Uživatelským jménem a Heslem, které si Kupující sám zvolí při registraci svého Uživatelského účtu. Kupující má ve vlastním zájmu povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně zvoleného Uživatelského jména a Hesla a nikomu tyto údaje nesdělovat. V případě, že přesto dojde k jejich zneužití nenese Prodávající za případně způsobené škody a/či jiné újmy jakoukoli odpovědnost.
Kupující je povinen stejně jako v Čl. 3 této Smlouvy i v případě založení Uživatelského účtu poskytnout Prodávajícímu správné, pravdivé a úplné údaje a v případě, že dojde během existence Uživatelského účtu Kupujícího k jejich změně je vždy okamžitě aktualizovat a udržovat je tak aktuální. Prodávající nemůže nést a nenese jakoukoli odpovědnost za obtíže a škody způsobené uvedením nesprávných, neúplných či nepravdivých údajů Kupujícím.
Uživatelský účet je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, která Uživatelský účet vytvořila, k níž jsou vztaženy poskytnuté údaje. Kupující není oprávněn umožnit použití Uživatelského účtu další osobě. 
Prodávající je oprávněn Uživatelský účet Kupujícího zrušit zejména pokud dojde k porušení ustanovení této Smlouvy ze strany Kupujícího a/nebo když není uživatelský účet využit více než 23 měsíců.
Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný stejně jako Eshop Prodávajícího a to zejména z důvodu nezbytné technické údržby.

Cena a platební podmínky
Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu po uzavření Smlouvy sjednaným způsobem a s vyjímkou platby na dobírku vždy před předáním Zboží. V případě platby na dobírku je Kupující povinen Zboží uhradit v okamžiku jeho předání.
Cena Zboží je vždy uvedena v rámci Eshopu, v návrhu Objednávky a také v potvrzení Objednávky zaslaném Prodávajícím na email Kupujícího dle Čl. 3 této Smlouvy. V návrhu Objednávky je též uvedena cena za dopravu. Cena Zboží je platná v okamžiku uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Celková cena je vždy uvedena včetně DPH a včetně veškerých případných příslušnými normami stanovených dalších poplatků.
Kupující je oprávněn si zvolit způsob platby Celkové ceny dle svého uvážení z plateb nabízených Prodávajícím v rámci Eshopu. Platbu lze realizovat:
V hotovosti na prodejně Prodávajícího, kde bude objednané zboží na základě těchto OP a uzavřené Smlouvy připraveno k vyzvednutí
Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího číslo: XXX/XXXX vedený u: XXXX; v případě bezhotovostní úhrady je Kupující povinen vždy uvést variabilní symbol sdělený mu Prodávajícím v Potvrzení objednávky.  
Bezhotovostně platební kartou, v takovém případě Kupující bere na vědomí, že platba probíhá prostřednictvím platební brány a řídí se podmínkami této platební brány.
Dobírkou, tj. v hotovosti v okamžiku doručení zvolenou přepravní službou
V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je Celková cena splatná nejpozději před převzetím zboží, v případě bezhotovostní platby nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy s jejíž úhradou je Kupující v prodlení.
Je-li Celková cena hrazena bezhotovostně bere Kupující na vědomí, že je povinen věrohodným způsobem prokázat svoji totožnost a oprávnění uhrazené Zboží převzít, a to aniž by k tomu byl Prodávajícím vyzván. Kupující dále bere na vědomí, že v případě, že požaduje, aby bezhotovostně uhrazené Zboží bylo předáno třetí osobě zastupující Kupujícího je Prodávající oprávněn osobě zastupující Kupujícího zboží z bezpečnostních důvodů nevydat, a to až do okamžiku, kdy Prodávající obdrží nezpochybnitelný souhlas Kupujícího s vydáním zboží takové konkrétní třetí osobě. 
Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat zálohu Kupní ceny.
Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Smlouvy zaplacením Celkové ceny Zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou cenu naplněn v okamžiku připsání Celkové ceny na účet Prodávajícího.
Daňový doklad k provedenému nákupu Prodávající zašle prostřednictvím emailu.

Dodací podmínky
Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, která je uvedena v Eshopu a na zvoleném způsobu platby a doručení. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v rámci Eshopu je pouze orientační a nemusí korespondovat se skutečnou dobou dodání. V případě osobního odběru na provozovně bere Kupující na vědomí, že tak může učinit až poté, co obdrží informační email, že jím zakoupené Zboží je připraveno k vyzvednutí.
Kupující si v rámci Eshopu může zvolit způsob doručení dle svých preferencí takto:
Osobní odběr na provozovně Prodávajícího na základě informačního emailu, že zakoupené Zboží je připraveno k vyzvednutí; a to v provozní době určené Prodávajícím, přičemž se Kupující zavazuje vyzvednout Zboží neprodleně poté, co mu byl odeslán informační email o připravenosti Zboží k odběru. Pokud Kupující nevyzvedne Zboží, u něhož byla zaplacena Celková cena do 15ti dnů ode dne odeslání informačního emailu zašle prodávající Kupujícímu písemné upozornění a zároveň je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu veškeré náklady na skladování tohoto zboží ve výši 100 Kč za den a to od prvního dne uplynutí lhůty pro vyzvednutí Zboží. Pokud si Kupující Zboží nevyzvedne do doby, kdy výše nákladů vyrovná cenu Zboží vyhrazuje si Prodávající právo Zboží Prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. U zboží, u něhož nebyla uhrazena Celková cena (v případě, že si Kupující zvolí úhradu v hotovosti či platební kartou na provozovně Prodávajícího) má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy a zboží opětovně umístit do nabídky Eshopu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
Osobní odběr na obchodních místech doručovací služby Zásilkovna. Tento způsob dopravy je možný pouze pro zásilky s hmotností nižší než 5kg, Eshop Prodávajícího automaticky na základě skutečných hmotností Zboží tuto hranici automaticky kalkuluje a při hmotnosti zásilky vyšší než 5kg  osobní odběr na obchodních místech Zásilkovny vůbec nenabízí.
Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta nebo PPL dle výběru Kupujícího. 
Doručení vlastní dopravou Prodávajícího je možné pouze po předchozí dohodě s Prodávajícím a pouze v případě, že Kupující zakoupil prostřednictvím Eshopu nový gril včetně služby montáže a uvedení do provozu u Kupujícího. Tato služba je omezena na Prahu a Středočeský kraj.
Osobní odběr na provozovně Prodávajícího je vždy zdarma, cenové podmínky pro ostatní druhy dopravy jsou součástí návrhu Objednávky a Potvrzení objednávky.
Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout neporušenost obalu zboží a v případě zjištění jakýchkoli vad tyto na místě oznámit dopravci a následně také písemně Prodávajícímu. V případě zjištění jakýchkoli zjevných vad na obalu Zboží je Kupující dále povinen sepsat s dopravcem Zápis o škodě a doručené Zboží nepřevzít. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace mu z tohoto důvodu nebude uznána. Je-li poškození Zboží zjištěno Kupujícím až po převzetí Zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od doručení Zboží písemně informovat o této skutečnosti Prodávajícího. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace mu z tohoto důvodu nebude uznána.
Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté Kupujícím jsou zasílány Kupujícímu opětovně pouze na základě jeho písemné žádosti o opětovné zaslání. Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu před opakovaným doručením ve lhůtě sedmí (7) dní poštovné za opětovné odeslání v plné výši a to i v případě, že na prvotní zaslání se vztahovala sleva či bylo poskytnuto Prodávajícím zdarma. Kupující bere na vědomí, že opakované doručení Prodávající může provést až po uhrazení poštovného za opětovné doručení na účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat opětovné doručení jiným způsobem, než byla volba Kupujícího potvrzená Potvrzením objednávky. V případě, že Kupující nepožádá o opětovné doručení Zboží postupuje Prodávající v souladu s čl.6, odst.a) těchto Obchodních podmínek.
V případě, že Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží s vyjímkou případů popsaných v Čl.6 této smlouvy nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího doručit Zboží Kupujícímu. Zaroveň, nepřevzetí Zboží ze strany Kupujícího není odstoupením od Smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávajícímu však v takovém případě vzniká právo odstoupit od Smlouvy z důvodu závažného porušení Smlouvy Kupujícím. Takové odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího je účinné dnem, kdy Prodávající zašle písemně Kupujícímu informaci o odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy nemá za následek ztrátu nároku Prodávajícího na úhradu nákladů na dopravu, případně nároku na náhradu škody, pokud Prodávajícímu vznikla.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Zboží převezme. V případě, že Zboží nepřevezme s vyjímkou případu, kdy je při poškození Zboží během přepravy v souladu s Čl.6 těchto Podmínek Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout  přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem, kdy měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od takového okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
V případě, že Zboží nebylo uvedeno na Eshopu jako skladem či byla uvedena pouze orientační doba dostupnosti Zboží bude Prodávající písemně informovat Kupujícího o očekávané době dostupnosti a v závislosti na ní případně o době dodání. V případě, že Prodávající nebude schopen zboží dodat ani do šedesáti (60) dnů od doby objednávky je Kupující i Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
Byla-li mezi Smluvními stranami dohodnuta také montáž Zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání Zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v Ceně a/nebo Celkové ceně Zboží, pokud není v Potvrzení objednávky či v rámci písemné dohody Smluvních stran uvedeno jinak.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost
Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě se Smlouvou, zejména, že nemá vady v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží:
Má vlastnosti, které Smluvní strany dohodli a pokud nebyly výslovně ujednány, pak takové, které Prodávající uvádí u popisu Zboží v rámci Eshopu, popř. takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat; 
Je v množství nebo hmotnosti sjednané v Potvrzení objednávky; 
Splňuje požadavky na Zboží kladené platnými právními předpisy;
Je vhodné pro účely uvedené Prodávajícím anebo pro účely pro Zboží takového typu obvyklé.
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2009 až §2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle č.7, odst. a),b),c),d) těchto OP může Kupující takovou vadu oznámit Prodávajícímu zasláním emailu na adresu: reklamace@highlife.cz nebo dopisu poštou na adresu: High Life s.r.o., Grilcentrum Weber, Ocelářská 3, Praha 9, 190 00. Pro reklamaci Kupující může využít formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č.1 těchto OP. V oznámení vady je třeba zvolit jakým způsobem chce Kupující vadu vyřešit s tím, že takovou volbu již není na základě platných právních předpisů možno následně Kupujícím měnit, s vyjímkou případů, v nichž se jedná o podstatné porušení smlouvy. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s Kupujícím uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že Kupující nezvolil v oznámení reklamace způsob řešení vady má Kupující stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Spolu s oznámením vady je Kupující povinen prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), fakturou či Potvrzením objednávky. V případě grilů také sériovým číslem grilu. Pokud není Kupující schopen potřebné doklady předložit, je povinen doložit uzavření Smlouvy jiným prokazatelným způsobem.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující následující práva:
Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
Na odstranění vady opravou Zboží;
Na přiměřenou slevu z Ceny;
Na odstoupení od Smlouvy.
V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující následující práva:
Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
Na odstranění vady opravou Zboží;
Na přiměřenou slevu z Ceny.
V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. 
V případě, kdy nemůže Kupující řádně Zboží užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží je Kupující rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy.
V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém jej Kupující obdržel. To neplatí, lze-li uplatnit ustanovení §2110 občanského zákoníku.
O Vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího písemně v souladu s těmito OP. 
Vznikne-li Kupujícímu právo z vadného plnění dle ustanovení §1923 občanského zákoníku, má právo i na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva, přičemž toto právo je třeba uplatnit v zákonem stanovené lhůtě a věrohodným způsobem takové vynaložené náklady doložit.
V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží je Kupující povinen původní Zboží Prodávajícímu vrátit, náklady na vrácení Zboží nese Prodávající, který také vybírá a zajišťuje přepravu vraceného původního Zboží.
V případě, že Kupující je zároveň spotřebitel ve smyslu §419 občanského zákoníku má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
V případě, že je Kupující podnikatel ve smyslu §420, §421 a §422 občanského zákoníku je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí Zboží. 
Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
Zboží, které je prodávané Prodávajícím za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
Opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
Použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou Zboží mělo, když jej Kupující převzal;
Kdy to vyplývá z povahy Zboží.
Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci cena do patnácti (15) dnů ode dne odeslání písemné informace o vyřízení reklamace zašle Prodávající Kupujícímu písemné upozornění a zároveň je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu veškeré náklady na skladování tohoto zboží ve výši 100 Kč za den a to od prvního dne uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace. Pokud si Kupující vyřízenou reklamaci nevyzvedne do doby, kdy výše nákladů vyrovná cenu Zboží vyhrazuje si Prodávající právo Zboží Prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Odstoupení od Smlouvy
Kupující, který je ve smyslu §419 občanského zákoníku spotřebitelem je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dnů, která počíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující spotřebitel využít formulář, který tvoří přílohu č.2 těchto OP.
Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Smlouvy je povinen předat na provozovně Prodávajícího nebo zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiloženým dokladem o koupi (Fakturou), záručním listem (byl-li ke Zboží vydán) nebo jiným dokumentem prokazujícím uzavření Smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy Zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny finanční prostředky (Cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dopravu, a to stejným způsobem, jakým mu byla ze strany Kupujícího uhrazena Cena Zboží nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu náklady na dopravu jen v rozsahu nejlevnějšího způsobu dopravy, a to bez ohledu na to, zda Kupující zvolil jiný, dražší způsob dopravy. Prodávající není povinen vrátit Cenu Zboží a náklady na dopravu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo Kupující spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující, a to i v případě, kdy Zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě (provozovně) Prodávajícího. Způsobenou škodu Kupujícímu v takovém případě vyúčtuje Prodávající poté, co mu bude Zboží vráceno. Splatnost takové částky je čtrnáct (14) dní a Prodávající je oprávněn takovou pohledávku započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Zboží. 
Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno či objednáno podle přání Kupujícího anebo pro jeho osobu upraveno; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným Zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a které z hygienických důvodů není možno vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči jehož původní obal nebyl porušen a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení; sjednaných služeb, pokud byly splněny s předchozím souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy; od Smlouvy o opravě či údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost.
Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli předtím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, pro něž není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob, nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby stanovené v Čl.6 těchto OP pro případ, že Prodávající nebude schopen zboží dodat ani do šedesáti (60) dnů od doby objednávky.
V případě, že je Kupujícím podnikatel je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli i bez udání důvodu.

Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás jakožto Prodávajícího důležitá, proto své povinnosti informovat Kupujícího ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) vyplývající a související s jednáním o uzavření Smlouvy, uzavřením a plněním Smlouvy a pro další účely plnění povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím těchto zásad Zpracování osobních údajů .
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány kvůli změnám právních předpisů a/nebo změnám v technologiích používaných pro nákup prostřednictvím Eshopu. Výše uvedený odkaz vždy obsahuje aktuální znění zásad zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Veškerou písemnou korespondenci si Prodávající s Kupujícím vzájemně doručují elektronickou poštou, pro vyloučení jakýchkoli pochybností se písemnou formou pro potřeby těchto Obchodních podmínek a Smlouvy rozumí prostřednictvím emailové komunikace zaslané Kupujícím a prokazatelně doručené na emailový účet uvedený v kontaktních údajích elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.grilcentrumweber.cz a dále zaslané Prodávajícím na elektronickou (emailovou) adresu Kupujícího poskytnutou Kupujícím v souladu s těmito OP.
Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto Obchodní podmínky, taková změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti takové změny. Prodávající bude o takové změně informovat pouze Kupující, kteří mají aktivní Uživatelský účet, aby měli informaci o změně Obchodních podmínek k dispozici před realizací nové objednávky.
V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s takovými případy a událostmi a pokud takový stav přetrvá déle než 10 dnů mají obě smluvní strany právo od Smlouvy odstoupit.
Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího a není Kupujícímu přístupná. Kupující však vždy obdrží potvrzení Objednávky s celkovým shrnutím objednávky od Prodávajícího písemnou formou, a tedy má vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu vždy potvrzení Objednávky s celkovým shrnutím objednávky archivovat.
Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou jako Příloha č.1 Vzorový formulář pro reklamaci a jako Příloha č.2 Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. 
Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se vždy řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze Smlouvy s Prodávajícím v souladu s §20d a násl. Zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz ).
Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu Kupujícího, který je spotřebitelem s Prodávajícím prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Jakékoli změny Smlouvy musí mít písemnou formu.
Materiály publikované v rámci Eshopu mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou v rámci Eshopu uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Tyto podmínky jsou k dispozici na adrese Eshopu www.grilcentrumweber.cz a nabývají účinnosti 1.6.2022.