Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Vrácení zboží a reklamace

Odpovědnost za vady, záruka za jakost
Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě se Smlouvou, zejména, že nemá vady v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží:
Má vlastnosti, které Smluvní strany dohodli a pokud nebyly výslovně ujednány, pak takové, které Prodávající uvádí u popisu Zboží v rámci Eshopu, popř. takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat; 
Je v množství nebo hmotnosti sjednané v Potvrzení objednávky; 
Splňuje požadavky na Zboží kladené platnými právními předpisy;
Je vhodné pro účely uvedené Prodávajícím anebo pro účely pro Zboží takového typu obvyklé.
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2009 až §2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle č.7, odst. a),b),c),d) těchto OP může Kupující takovou vadu oznámit Prodávajícímu zasláním emailu na adresu: reklamace@highlife.cz nebo dopisu poštou na adresu: High Life s.r.o., Grilcentrum Weber, Ocelářská 3, Praha 9, 190 00. Pro reklamaci Kupující může využít formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č.1 těchto OP. V oznámení vady je třeba zvolit jakým způsobem chce Kupující vadu vyřešit s tím, že takovou volbu již není na základě platných právních předpisů možno následně Kupujícím měnit, s vyjímkou případů, v nichž se jedná o podstatné porušení smlouvy. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s Kupujícím uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že Kupující nezvolil v oznámení reklamace způsob řešení vady má Kupující stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Spolu s oznámením vady je Kupující povinen prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), fakturou či Potvrzením objednávky. V případě grilů také sériovým číslem grilu. Pokud není Kupující schopen potřebné doklady předložit, je povinen doložit uzavření Smlouvy jiným prokazatelným způsobem.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující následující práva:
Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
Na odstranění vady opravou Zboží;
Na přiměřenou slevu z Ceny;
Na odstoupení od Smlouvy.
V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující následující práva:
Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
Na odstranění vady opravou Zboží;
Na přiměřenou slevu z Ceny.
V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. 
V případě, kdy nemůže Kupující řádně Zboží užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží je Kupující rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy.
V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém jej Kupující obdržel. To neplatí, lze-li uplatnit ustanovení §2110 občanského zákoníku.
O Vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího písemně v souladu s těmito OP. 
Vznikne-li Kupujícímu právo z vadného plnění dle ustanovení §1923 občanského zákoníku, má právo i na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva, přičemž toto právo je třeba uplatnit v zákonem stanovené lhůtě a věrohodným způsobem takové vynaložené náklady doložit.
V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží je Kupující povinen původní Zboží Prodávajícímu vrátit, náklady na vrácení Zboží nese Prodávající, který také vybírá a zajišťuje přepravu vraceného původního Zboží.
V případě, že Kupující je zároveň spotřebitel ve smyslu §419 občanského zákoníku má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
V případě, že je Kupující podnikatel ve smyslu §420, §421 a §422 občanského zákoníku je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí Zboží. 
Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
Zboží, které je prodávané Prodávajícím za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
Opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
Použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou Zboží mělo, když jej Kupující převzal;
Kdy to vyplývá z povahy Zboží.
Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci cena do patnácti (15) dnů ode dne odeslání písemné informace o vyřízení reklamace zašle Prodávající Kupujícímu písemné upozornění a zároveň je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu veškeré náklady na skladování tohoto zboží ve výši 100 Kč za den a to od prvního dne uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace. Pokud si Kupující vyřízenou reklamaci nevyzvedne do doby, kdy výše nákladů vyrovná cenu Zboží vyhrazuje si Prodávající právo Zboží Prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Odstoupení od Smlouvy
Kupující, který je ve smyslu §419 občanského zákoníku spotřebitelem je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dnů, která počíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující spotřebitel využít formulář, který tvoří přílohu č.2 těchto OP.
Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Smlouvy je povinen předat na provozovně Prodávajícího nebo zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiloženým dokladem o koupi (Fakturou), záručním listem (byl-li ke Zboží vydán) nebo jiným dokumentem prokazujícím uzavření Smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy Zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny finanční prostředky (Cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dopravu, a to stejným způsobem, jakým mu byla ze strany Kupujícího uhrazena Cena Zboží nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu náklady na dopravu jen v rozsahu nejlevnějšího způsobu dopravy, a to bez ohledu na to, zda Kupující zvolil jiný, dražší způsob dopravy. Prodávající není povinen vrátit Cenu Zboží a náklady na dopravu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo Kupující spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující, a to i v případě, kdy Zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě (provozovně) Prodávajícího. Způsobenou škodu Kupujícímu v takovém případě vyúčtuje Prodávající poté, co mu bude Zboží vráceno. Splatnost takové částky je čtrnáct (14) dní a Prodávající je oprávněn takovou pohledávku započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Zboží. 
Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno či objednáno podle přání Kupujícího anebo pro jeho osobu upraveno; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným Zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a které z hygienických důvodů není možno vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči jehož původní obal nebyl porušen a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení; sjednaných služeb, pokud byly splněny s předchozím souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy; od Smlouvy o opravě či údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost.
Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli předtím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, pro něž není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob, nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby stanovené v Čl.6 těchto OP pro případ, že Prodávající nebude schopen zboží dodat ani do šedesáti (60) dnů od doby objednávky.
V případě, že je Kupujícím podnikatel je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli i bez udání důvodu.